Захиргааны хэргийн шүүхэд хандах

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийг шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэнд бүрдүүлсэн материалын хамт өгнө. 


 Захиргааны шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн бланк