Хүний эрх сэдэвт сургалт болов.

Хүний эрх сэдэвт сургалт болов.

2015 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 09:00-13:00 цагуудад Говь-Алтай аймгийн Хуулийн байгууллагууд "Хүний эрх" сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа. Сургалт үндсэн 4 сэдвээр орсон байна.  1. Хүний эрхийн үндсэн ойлголт ба эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах нь н.Оюунчимэг 2.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ